Tạo tìm kiếm theo custom field của Advanced Custom Fields

Thảo luận trong 'Wordpress' bắt đầu bởi xman, 20/10/15.

 1. xman

  xman Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  6/7/15
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  8
  Tạo widget cho search form:

  PHP:
  class xSearch_Widget extends WP_Widget
  {
      function 
  xSearch_Widget()
      {
          
  parent::WP_Widget(false"xSearch Widget");
      }

      function 
  update($new_instance$old_instance)
      {
          return 
  $new_instance;
      }

      function 
  form($instance)
      {
          
  $title esc_attr($instance["title"]);
          echo 
  "<br />";
      }

      function 
  widget($args$instance)
      {
          
  $widget_id "widget_" $args["widget_id"];
          echo 
  '
  <div class="widget block-sidebar suport-widget" id="ew_online_support-2">
      <div class="block-title" style="margin-bottom: 5px">
          <h3 class="title-module"><i class="fa fa-search"></i> Tìm kiếm</h3>
      </div>
      <div class="search-box" style="padding: 5px;padding-left: 20px">
      <form method="get" action="' 
  home_url() . '/">
      <input type="text" value="' 
  esc_html($s1) . '" name="s" id="s" maxlength="33" style="width:160px" placeholder="Nhập sản phẩm cần tìm"/><br />
      <select name="hangdieuhoa" style="width:160px">
          <option>Hãng điều hòa</option>'
  ;
          
  $args = array(
              
  'orderby'           => 'name',
              
  'order'             => 'ASC',
              
  'hide_empty'        => false,
              
  'parent'            => 0,
              
  'hierarchical'      => true,
          );
          
  $product_categories get_terms'product_cat'$args );
          
  $count count($product_categories);
          if ( 
  $count ){
              foreach ( 
  $product_categories as $product_category ) {
                  echo 
  '<option value="' $product_category-> term_id  '">' $product_category->name '</option>';
              }
          }
  echo 
  '
      </select><br />
      <select name="loaidieuhoa" style="width:160px">
          <option value="0">Loại điều hòa</option>
          <option value="Một chiều">Một chiều</option>
          <option value="Hai chiều">Hai chiều</option>
      </select><br />
      <select name="tietkiemdien" style="width:160px">
          <option value="0">Tiết kiệm điện</option>
          <option value="1">Có</option>
          <option value="2">Không</option>
      </select><br />
      Công suất:<br />
      <select name="congsuattu" style="width:78px">
          <option value="0">Từ 0</option>
          <option value="8000">8.000 BTU</option>
          <option value="10000">10.000 BTU</option>
          <option value="12000">12.000 BTU</option>
          <option value="13000">13.000 BTU</option>
          <option value="14000">14.000 BTU</option>
          <option value="16000">16.000 BTU</option>
          <option value="18000">18.000 BTU</option>
          <option value="24000">24.000 BTU</option>
          <option value="28000">28.000 BTU</option>
          <option value="30000">30.000 BTU</option>
      </select>
      <select name="congsuatden" style="width:78px">
      <option value="0">Đến</option>
      <option value="8000">8.000 BTU</option>
      <option value="10000">10.000 BTU</option>
      <option value="12000">12.000 BTU</option>
      <option value="13000">13.000 BTU</option>
      <option value="14000">14.000 BTU</option>
      <option value="16000">16.000 BTU</option>
      <option value="18000">18.000 BTU</option>
      <option value="24000">24.000 BTU</option>
      <option value="28000">28.000 BTU</option>
      <option value="30000">30.000 BTU</option>
      </select><br />
      <select name="baohanh" style="width:160px">
          <option value="0">Bảo hành</option>
          <option value="1">01 tháng</option>
          <option value="2">02 tháng</option>
          <option value="3">03 tháng</option>
          <option value="4">04 tháng</option>
          <option value="5">05 tháng</option>
          <option value="6">06 tháng</option>
          <option value="7">07 tháng</option>
          <option value="8">08 tháng</option>
          <option value="9">09 tháng</option>
          <option value="10">10 tháng</option>
          <option value="11">11 tháng</option>
          <option value="12">12 tháng</option>
      </select><br />
      <input type="image" src="' 
  get_bloginfo('template_directory') . '/images/search.jpg" value="" style="margin-left: 120px;margin-top: 10px"/>
      </form>
      </div>
  </div>
          '
  ;
      }
  }

  register_widget("xSearch_Widget");
  Xử lý dữ liệu từ search.php trong thư mục theme

  PHP:
                                 <?php

                                  
  // args
                                  
  $args = array(
                                          
  'numberposts' => -1,
                                          
  'post_type' => 'product'
                                  
  );

                                  
  $search esc_attr($_GET['s']);
                                  if (!empty(
  $search)) {
                                      
  $args['s'] = $search;
                                  }

                                  
  $parent_term_id intval($_GET['hangdieuhoa']);
                                  
  $loaidieuhoa esc_attr($_GET['loaidieuhoa']);

                                  if (!empty(
  $parent_term_id)){
                                      
  $args['tax_query'] = array(
                                              array(
                                                      
  'taxonomy' => 'product_cat',
                                                      
  'field' => 'term_id',
                                                      
  'terms' => $parent_term_id,
                                              ),
                                      );
                                  }

                                  if (!empty(
  $loaidieuhoa)) {
                                      if (!empty(
  $parent_term_id)) {
                                          
  $terms get_terms('product_cat', array('parent' => $parent_term_id'hide_empty' => false));
                                          foreach (
  $terms as $value) {
                                              if (
  $loaidieuhoa == $value->name) {
                                                  
  $loaidieuhoaid $value->term_id;
                                                  break;
                                              }
                                          }

                                          if (!empty(
  $loaidieuhoaid)) {
                                              
  $args['tax_query'] = array(
                                                      array(
                                                              
  'taxonomy' => 'product_cat',
                                                              
  'field' => 'term_id',
                                                              
  'terms' => array($parent_term_id$loaidieuhoaid),
                                                      ),
                                              );
                                          } else {
                                              
  $args['tax_query'] = array(
                                                      array(
                                                              
  'taxonomy' => 'product_cat',
                                                              
  'field' => 'term_id',
                                                              
  'terms' => $parent_term_id
                                                      
  ),
                                              );
                                          }
                                      } else {
                                          
  $term get_terms'product_cat',array('name__like' => $loaidieuhoa,'hide_empty'=> false));
                                          foreach (
  $term as $valueterm) {
                                              
  $termid[] = $valueterm->term_id;
                                          }
                                          
  $args['tax_query'] = array(
                                                  array(
                                                          
  'taxonomy' => 'product_cat',
                                                          
  'field' => 'term_id',
                                                          
  'terms' => $termid,
                                                  ),
                                          );
                                      }

                                  }

                                  
  $congsuattu intval($_GET['congsuattu']);
                                  
  $congsuatden intval($_GET['congsuatden']);

                                  if (!empty(
  $congsuattu) && empty($congsuatden)) {

                                      
  $args['meta_query'] = array(
                                              array(
                                                      
  'key' => 'cong_suat',
                                                      
  'value' => $congsuattu,
                                                      
  'type' => 'NUMERIC',
                                                      
  'compare' => '>='
                                              
  )
                                      );
                                  }

                                  if (!empty(
  $congsuatden)) {

                                      
  $args['meta_query'][] = array(
                                              
  'key' => 'cong_suat',
                                              
  'value' => array($congsuattu$congsuatden),
                                              
  'type' => 'NUMERIC',
                                              
  'compare' => 'BETWEEN'
                                      
  );

                                  }

                                  
  $baohanh intval($_GET['baohanh']);

                                  if (!empty(
  $baohanh)) {
                                      
  $args['meta_query'][] = array(
                                              
  'key' => 'bao_hanh',
                                              
  'value' => $baohanh,
                                              
  'type' => 'NUMERIC',
                                              
  'compare' => '='
                                      
  );
                                  }

                                  
  $tietkiemdien intval($_GET['tietkiemdien']);

                                  if (!empty(
  $tietkiemdien)) {
                                      
  $args['meta_query'][] = array(
                                              
  'key' => 'tiet_kiem_dien',
                                              
  'value' => $tietkiemdien,
                                              
  'type' => 'NUMERIC',
                                              
  'compare' => '='
                                      
  );
                                  }

                                  
  $args['tax_query']['relation'] = 'AND';


                                  
  // query
                                  
  $the_query = new WP_Query($args);

                                  while (
  $the_query->have_posts()) : $the_query->the_post();
                                      
  get_template_part('template-parts/content');
                                  endwhile;
                                  
  wp_reset_query();
   

Chia sẻ trang này