OpenID là phương pháp cho phép bạn chỉ cần đăng nhập 1 lần tại một trang web cung cấp dịch vụ OpenID tin cậy(*) và sử dụng lần đăng nhập đó để truy cập vào các website khác có cho phép đăng nhập bằng OpenID. Người dùng sẽ không phải tạo tài khoản mới hoặc