MediaWiki là phần mềm wiki được phát hành dưới Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Nó là cung cấp nhiều chức năng được viết đầu tiên cho Wikipedia và các dự án thực thuộc Quỹ Hỗ trợ Wikimedia, nhưng nó cũng được sử dụng ở nhiều wiki khác. Bất cứ người nào được phép sử