Kỹ năng cần có của Team Leader trong Team Building!

1. Hãy linh động. Những tình huống đột xuất có thể là những khỏanh khắc tuyệt vời nhất 2. Hãy luôn chuẩn bị thật tốt. Đạo cụ dự phòng, phương án dự phòng, chương trình dự phòng…tất cả mọi thứ đều phải dự phòng trước 3. Hãy đặt nguyên tắc của cá nhân sang một…

Các kỹ năng cơ bản trong Xây dựng và Làm việc nhóm

Làm việc theo nhóm (team- work) nghĩa là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, cùng phấn đấu để tìm kiếm sự thành công trong học tập hoặc trong công việc. Kết quả của sự cộng tác này đôi khi hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Nhưng không phải lúc nào mọi việc…